De officiele statuten zijn in te zien op de manage. Dit is het algemene (verenigings-) reglement.

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende reglementen/statuten en aan de schriftelijk of mondelinge aanwijzingen van het Bestuur en/of namens het Bestuur optredende personen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, namelijk van 1 januari tot en met 31 december.
Tweemaal per jaar ontvangen de leden een rekening. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk tenminste 6 weken voor het einde van het kalenderjaar te geschieden (voor 15 november).
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen te worden doorgegeven via: administratie@lrdubbeldam.nl
Alle leden worden ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Dit is de overkoepelende paardensportbond in Nederland.
Tot het lidmaatschap behoren natuurlijk ook verschillenden activiteiten, waarbij alle leden van harte welkom zijn.

Keukendiensten / Bardiensten
Bij ieder rijdend lid wordt per jaar een bedrag vooraf berekend van €. 25,00 euro voor afkoop keuken/bardienst, als het lid deze dienst toch doet wordt de €. 25,00 euro teruggestort. Indien men niet komt opdagen, voor een vooraf afgesproken dienst, wordt hiervoor een bedrag van €. 75,00 in rekening gebracht.

Nieuwe leden / wijzigingen
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door middel van dit online inschrijfformulier. Mocht u nog vragen hebben kunt u mailen naar: administratie@lrdubbeldam.nl
Wees alert op je eigen lidmaatschap. Geef wijzigingen tijdig door (d.w.z. voor 15 november).

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden en wijzigingen doorgeven aan:
Arian van Kastel
Achterhakkers 32
3311 JA Dordrecht
Mob. 06-50418667

Facturen
Facturen dienen te worden voldaan op het volgende bankrekeningnummer: 
NL17RABO 0315 3786 62 t.n.v. L.R. Dubbeldam e/o. Onder vermelding van je naam en het factuurnummer.